Mirëdita.
- 안녕.

Mua më quajnë Kim.
- 내 이름은 김이야.  (사람들은 나를 '김'이라고 불러)

Urdhëro.
- 무엇을 도와드릴까요?

Si ju quajnë?
- 당신의 이름은 무엇인가요?

Unë jam Min.
- 저는 민이에요.

Ky është shoku im Sin.
- 이쪽은 제 친구 신이에요.

Nga jeni?
- 어디에서 오셨나요?

Kemi ardhur nga Kore.
- 우리는 한국에서 왔어.

Vëllai im është në Kore.
- 내 형제는 한국에 있어.

Mund t'ju ndihmoj gjëkafshë?
- 제가 무엇을 도와드릴까요?

Duam të takohemi me shqiptarë.
- 우리는 너와 함께 몇몇 알바니아인을 만나고 싶어.

Hajdeni me mua.
- 저를 따라오세요.

Shikoni!
- 보세요!

A atje është babai im.
- 저 사람은 제 아버지에요.

Po qëndron përpara shtëpisë sonë.
- 그는 우리 집 앞에 서 있어요.

Ai afër derës është yt atë?
- 저 너희 아버지는 문 옆에 있니?

Mund të flasim me të?
- 우리는 그와 대화할 수 있니?

Po si jo.
예, 물론이요.

Dhe ajo afër atij kush është?
- 그리고 그 사람 근처의 저 사람, 누구니?

Nënë jote është?
- 그녀는 너의 어머니이니?

Jo, nëna ime është në dyqan.
- 아니요, 제 어머니는 가게 안에 있어요.

Mund të flisni me të atje.
- 당신은 거기에서 그녀와 대화할 수 있어요.
글쓴이: 활활이


Më në fund, jemi në Tiranë.
- 드디어 우리는 알바니아에 도착했어.

Dua të flas me një shqiptar.
- 나는 알바니아인과 대화하고 싶어.

Mirë.
- 좋아.

Hajde të flasim me atë burrë atje.
- 저 사람과 대화하러 가자.

Do të vish me mua?
- 너는 나와 함께 갈래?
글쓴이: 활활이


Sa kushtojnë dhjetë paketa cigaresh?
- 담배 열 갑은 얼마인가요?

Pesë mijë lekë.
- 5000 레크에요.

Më jep tre shkrepëse, të lutem.
- 성냥 세 갑 주세요.

Falemnderit.
- 고맙습니다.

S'ka përse.
- 천만에요.

Mirupafshim.
- 안녕히 가세요.  (헤어질 때 인사)


- Falemnderit는 Falemenderit 라고 발음하기도 합니다.
글쓴이: 활활이


Sa kushton një paketë cigaresh?
- 담배 한 갑은 얼마에요?

Pesëqind lekë.
- 500레크에요.

A do shkrepëse?
- 성냥 필요하세요?

Jo, kam çakmak.
- 아니요, 라이터 가지고 있어요.

Natën e mirë.
- 안녕히 주무세요.
글쓴이: 활활이


Nga është pastiçeria?
- 어느 쪽이 제과점인가요?

Nga kafeneja.
- 카페 쪽이에요.
글쓴이: 활활이


Urdhëroni.
- 여기 오세요.

Ç'dëshiron?
- 무엇을 원하세요?

Kemi mish me qepë e me patate.
- 우리는 양파와 감자를 곁들인 고기를 원해요.

Dua mish, por pa qepë, të lutem.
- 저는 고기를 원하지만, 양파는 빼 주세요.

Po ti, zonjushe.
- 그리고 당신은요, 아가씨.

Supë dhe mish me qepë.
- 수프와 양파를 곁들인 고기요.

Ç'doni të pini?
- 무엇을 마시고 싶으세요?

A keni verë?
- 와인 있나요?

Më vjen keq, s'kemi.
- 죄송합니다, 없어요.

Më sill pak ujë, të lutem.
- 제게 물을 주세요.

Urdhëroni?
- 실례합니다?  (다시 말씀해 주시겠습니까?)

Pak ujë, të lutem.
- 약간의 물이요.

Po ju?
- 당신은요?

Vetëm një kafe sade.
- 오직 진한 블랙 커피 한 잔이요.
글쓴이: 활활이


Mirëmbrëma.
- 안녕하세요.  (저녁인사)

Mirëmbrëma, zonja Bardhi.
- 안녕하세요, 바르디씨.

Urdhëroni!
- 여기로 오세요.

Ç'dëshironi të pini, ju lutem?
- 당신들은 무엇을 마시고 싶으신가요?

Kemi kafe e raki.
- 우리는 커피와 라키(브랜디)요.

Unë dua birrë.
- 저는 맥주가 좋아요.

S'ka.
- 그건 없어요.

A ka çaj o qumësht?
- 커피나 우유 있나요?

S'ka.
- 그건 없어요.

Atëherë, sillmë kafe.
- 그러면, 커피 주세요.
글쓴이: 활활이


Ku ndodhet hoteli?
- 어디에 호텔이 있나요?  (호텔이 어디에 위치했나요?)

Në anën e djathtë.
- 오른쪽이에요.
글쓴이: 활활이


Kjo është kinemaja?
- 이것이 영화관인가요?

Jo jo.  Ky është pallati i kulturës.
- 아니요.  이것은 문화회관이에요.

Shkoni drejt.
- 직진하세요.

Kinemaja është atje, në anën e majtë.
- 영화관은 거기 있고, 왼쪽이에요.

Shumë afër spitalit.
- 병원 오른쪽 근처에요.
글쓴이: 활활이


A ka ndonjë kinema këtu afër?
- 영화관이 근처에 있나요?

Jo, këtu s'ka. Por shkoni nga e djathta.
- 아니요, 여기에는 없어요.  그러나 오른쪽으로 가세요.
글쓴이: 활활이